J.TEST考试备考必备书籍:

最新J.TEST实用日本语检定考试高分预测及解析A-D级(附光盘) J.TEST 实用日本语考试强化模拟套餐(A-D级) J.TEST实用日本语鉴定考试A-D级2002-2007真题集(套餐) J.TEST实用日本语鉴定考试A-D级2007年真题集(附光盘)
J.TEST实用日语考试对策(语法词汇读解) J.TEST 实用日本语考试强化模拟套餐(E-F) J.TEST 实用日本语鉴定E-F级试2002-2007真题集(套餐) J.TEST实用日本语鉴定考试E-F级2007年真题集(附光盘)