。N2具体考试内容分几部分?考试时间如何分配?有不少考生还存在这样的疑问。那么本次,由沪江网校名师——韩老师为大家制作了一份新能力考N2考试内容和时间分配表,为大家做一个参考。 大家可根据自己的实际情况进行调整。

N2日语考试内容和做题时间分配表参考(考试时间合计155分钟)(韩老师)

语言知识・读解

(105分钟)

    文字・词汇

   (18分钟)

     1汉字读音 

  (10分钟)

     5问

     2汉字书写 

     5问

     3接头接尾词

     5问

     4选词填空

     7问

     5找近义词 

     5问

     6正确用法     (8分钟)

     5问

       文法

    (20分钟)

     7选择合适文法 (5分钟)

     12问

   8排列组合句子

  (15分钟)

     5问

   9文章中的文法

     5问

       读解

    (67分钟)

 10短文     (25分钟)(5×5分)

    5问

 11中长文   (24分钟)(3×8分)

    9问

 12综合理解(中长文) (8分钟)

    2问

 13主张理解(长文)   (8分钟)

    3问

 14情报检索           (2分钟)

    2问

     听解

  (50分钟)

 

             1课题理解

    5问

             2要点理解

    6问

             3概要理解

    5问

             4即时问答

    12问

             5综合理解

    4问

最新真题精解:N1备考强化班   N2备考强化班     
N2级别单项冲刺:N2词汇  N2语法  N2阅读   N2听力